• Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines
 • Toerisme op Antarctica
 • Van B naar anders
 • Monitor Haagse Mobiliteit 2016
 • Bosatlas van de Veiligheid
 • People and the Earth
 • Cities in Europe
 • Sociale Staat van Nederland 2015
 • Samenwerken aan duurzame zorg
 • De stad verbeeld in 12 infographics
 • Staat van het Onderwijs 2013/’14
 • Staat van de Veiligheid 2014
 • Zayed Future Energy Price 2015
 • De Nederlandse bevolking in beeld
 • Een gezonder Nederland
 • Strategische verkenningen: Big data
 • Momentum for change
 • De staat van het onderwijs 2012-’13
 • EU-trendrapport 2014
 • Benutten en doorrijden, OV-Streefbeeld 2020
 • Certainty of uncertainty in evacuation for threat driven response
 • De Bosatlas ‘Nederland van Boven’
 • Nederland verbeeld
 • Oefenvragen voor het golfregelexamen
 • Designing Diagrams
 • Publish-redacteur Frédérik Ruys wint Infographics Jaarprijs 2009
 • Anatomie van de Kredietcrisis
\\ Books & magazines

De Nederlandse bevolking in beeld

Nederland VerbeeldIn welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? Wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar slaat de vergrijzing het sterkst toe? Het PBL brengt in een boekje met 24 infographics de ontwikkeling van de bevolking in steden, randgemeenten en platteland in het verleden, heden en de toekomst in beeld.

 • Auteurs: Andries de Jong, Femke Daalhuizen
 • Vormgeving en infographics: Beeldredactie PBL, Frederik Ruys (Vizualism)
 • ISBN: 978-94-91506-77-2
 • Uitgeverij: PBL

link: www.pbl.nl/publicaties/de-nederlandse-bevolking-in-beeld-verleden-heden-en-toekomst

Demografische en ruimtelijke ontwikkelingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kennis van de toekomstige bevolking in haar ruimtelijke verscheidenheid is voor de overheid dan ook noodzakelijk om passend beleid te maken. Aan de hand van 24 infographics wordt ingegaan op belangrijke demografische vraagstukken voor de toekomst. De infographics zijn verdeeld over drie onderwerpen.

Bevolkingsgroei en bevolkingskrimp


In het verleden groeide de bevolking, in de toekomst speelt bevolkingskrimp een grotere rol.

In de steden zijn en blijven er relatief veel jongeren, terwijl de krimpregio’s sterker vergrijzen.


Gemeenten die krimpen moeten hun voorzieningen hierop afstemmen, veel grote steden blijven stevig groeien


In gemeenten waar de bevolking en het aantal huishoudens groeit, zijn extra woningen nodig. Waar beide dalen dreigt leegstand.


Tot 2025 daalt in het merendeel van de gemeenten het aantal basisschoolleerlingen, waardoor er minder basisscholen nodig zijn.


De groei van de potentiële beroepsbevolking concentreert zich in de Randstad. Daarbuiten daalt deze. Bedrijfsterreinen en kantoren kunnen hierdoor te maken krijgen met leegstand


Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel of achter de rivierdijk. Het merendeel van de Nederlanders woont in dat deel. In de toekomst zullen hier nog 800 duizend extra mensen wonen.


In de toekomst doen steeds meer ouderen een beroep op steeds minder mensen van middelbare leeftijd, met name in de krimpgebieden.


Het aantal 75-plussers verdubbelt naar 2,5 miljoen in 2040.


De voorzieningen van de groeikernen, die oorspronkelijk waren gericht op jonge gezinnen, zullen op de vergrijzing moeten worden afgestemd.


De toekomstige 1 miljoen extra huishoudens bestaan uit alleenstaanden. Het merendeel daarvan is 65 jaar of ouder.


Nu staan er nog acht potentiële arbeidskrachten voor elke 75-plussers klaar, maar in de toekomst loopt dit terug naar vier. Vooral in landelijke regio’s wordt de verhouding ongunstiger.


In sommige regio’s in Nederland worden mensen ouder dan in andere; zo is de levensverwachting in Limburg lager dan in Zeeland.


Door de vergrijzing wordt recreatie een nog belangrijker reden om te verplaatsen.


Ouderen gaan steeds vaker (elektrisch) fietsen. Gezien de verdergaande vergrijzing lijkt de opmars van het fietsen nog niet ten einde.


Na 2030 komen veel woningen vrij door het overlijden van de babyboomgeneratie. In krimpregio’s dreigt leegstand, in de Randstad verlicht dit de druk op de woningmarkt.


Groei van het aantal oudere alleenstaanden leidt tot extra energieverbruik.

De populariteit van de stad


In de toekomst groeit de bevolking en het aantal huishoudens. Aan de rand van Nederland krimpt de bevolking.


De helft van de bevolking woont in de Randstad. Daar concentreert zich de bevolkingsgroei: in het verleden, nu, en ook in de toekomst.


De grote steden trekken van oudsher veel immigranten. In de toekomst komen er veel immigranten bij, maar veel emigranten verlaten het land.


In de toekomst zal de stroom binnenlandse migranten naar de grote steden en randgemeenten fors teruglopen, terwijl de stroom buitenlandse migranten op peil blijft.


Jongeren trekken naar de stad voor het volgen van een opleiding en het vinden van een eerste baan. De laatste jaren blijven jongeren in de grote stad wonen.


Vroeger waren er weinig geboortes in de stad en veel op het platteland. Inmiddels is het geboortecijfer in de grote steden gestegen, terwijl dit op het platteland is gedaald.


Nu en ook in de toekomst neemt de bevolking van Amsterdam toe door een vestigingsoverschot uit binnen- en buitenland en natuurlijke groei.

Bronnen

In de infographics zijn de demografische cijfers voor de toekomst gebaseerd op de regionale bevolkings- en huishoudensprognose (2013) van het PBL en CBS.